Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen for Adrenogenitalt Syndrom

§ 1 – Navn
Foreningens navn er "Landsforeningen for Adrenogenitalt Syndrom" i daglig tale "AGS Foreningen". Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.

§ 2 – Formål
Foreningens formål er.

 • At udbrede kendskabet til AGS.
 • At yde støtte til personer med AGS-syndrom og deres på rørende i form af information og rådgivning om sygdommen
 • At støtte patienter og deres på rørende gennem personlige kontakter og sammenkomster, hvor udveksling af erfaringer og nyheder indenfor sygdomsområdet kan formidles.

§ 3 – Medlemskab

 • Som "aktive" medlemmer kan alle med AGS-syndrom og deres forældre optages i foreningen. Foreningens normale medlemskab dækker hele husstanden.
 • Som "passive" medlemmer kan øvrige på rørende samt andre interesserede optages i foreningen.
 • Tilskud til foreningen medfører normalt ikke medlemskab, medmindre der udtrykkes ønske herom fra tilskudsyderen.
 • Udmeldelse sker med 1 måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 4 – Stemmeret og valgbarhed

 • Det er kun "aktive" medlemmer, der har stemmeret. En husstand – en stemme.
 • Det er kun "aktive" medlemmer, der kan vælges til bestyrelsen.
 • Både "aktive" og "passive" medlemmer kan vælges til andre poster/opgaver, ligesom de kan deltage i foreningens aktiviteter, herunder generalforsamlingen.
 • "Aktive" og "passive" medlemmer kan deltage i de arrangementer, som afholdes af foreningen til den betaling, der er vedtaget i forbindelse med det enkelte arrangement.
 • Såfremt "ikke medlemmer" vil deltage i et arrangement, som afholdes i foreningen, betales der en merpris i forhold til, hvad de enkelte medlemmer betaler. Prisen sættes til hvert arrangement af bestyrelsen.

§ 5 – Økonomi

 • Foreningens midler kan kun anvendes til fremme af foreningens formål.
 • I sager af økonomisk karakter tegner kassereren med to andre bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Bestyrelsen kan give begrænset fuldmagt til kassereren.
 • Kontingentets størrelse og betalingstidspunkt fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 • Regnskab og revision
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Regnskabet skal være tilgængeligt for revisorerne senest 31. marts i det år, hvor generalforsamlingen afholdes.
  Revisorerne skal samme år have afsluttet revisionen af regnskabet og bekendtgjort bestyrelsen med resultatet af denne senest 1. juni med evt. revisionspåtegninger.
  Evt. revisionspåtegninger skal påføres selve regnskabet.
  Foreningens regnskaber skal til en hver tid opbevares af foreningens kasserer i 5 regnskabsår.

§ 6 – Generalforsamlingen

 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Der afholdes generalforsamling hvert år – så vidt muligt – 1. lørdag i september måned.
 • Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 21 dages varsel til foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal omfatte dagsorden for generalforsamlingen.
 • Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger skal endvidere omfatte det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede regnskab, samt bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent for det kommende regnskabsår.
 • Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter.
  • Valg af dirigent (vedtages ved simpelt stemmeflertal)
  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling (til godkendelse)
  • Fremlæggelse af revideret regnskab for seneste regnskabsår (vedtages ved simpelt flertal)
  • Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår (vedtages ved simpelt flertal)
  • Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår (vedtages ved simpelt flertal)
  • Valg af bestyrelse og suppleanter (vælges for 2 år)
  • Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  • Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år.
  • 1 suppleant i lige år.
  • 1 suppleant i ulige år.
  • Valg af revisorer og revisorsuppleant
  • En revisor i lige år.
  • En revisor i ulige år.
  • En revisorsuppleant i lige år
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt.
 • Vedtagelser sker ved åben afstemning, eller såfremt mindst fem af foreningens medlemmer ønsker det skriftligt.
 • Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt meddeles formanden senest en må ned før generalforsamlingens afholdelse. Formanden skal fremlægge disse for generalforsamlingen, der træffer beslutning om, hvorvidt de kan komme til afgørelse. Til de forelagte forslag, kan der på selve generalforsamlingen stilles ændringsforslag.
 • Kun "aktive" medlemmer har stemmeret. Fraværende "aktive" medlemmer kan lade sig repræsentere af tilstedeværende medlemmer ved skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Bestyrelsen foranlediger optaget beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet offentliggøres efter generalforsamlingen.

§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes enten efter bestyrelsens beslutning når 3/5 af denne stemmer for, eller når mindst 2/5 af foreningens "aktive" medlemmer skriftligt henvender sig til bestyrelsen herom med formulerede forslag til behandling. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 45 dage efter begæringen.
 • Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.

§ 8 – Bestyrelsen

 • Foreningen ledes af en bestyrelse på fem af foreningens "aktive" medlemmer og består af formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer. Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges af bestyrelsen til næstformand.
 • Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig ved indkaldelse af en valgt suppleant indtil førstkommende ordinære generalforsamling.
 • Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er til stede.
 • I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
 • Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, hvoraf det på bestyrelsesmødet og generalforsamlingen vedtagne skal fremgå. Protokollen underskrives af den samlede bestyrelse og efter generalforsamlingen tillige af dirigenten.
 • Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 9 – Bestyrelsessuppleanter
En suppleant, der erstatter et bestyrelsesmedlem forbliver indtil førstkommende ordinære generalforsamling, der ved valg kan bekræfte suppleantens forsatte forbliven i bestyrelsen. Suppleanter indkaldes efter højeste anciennitet.

§ 10 – Revisorer
Til revisorer for det løbende regnskabsår vælger den ordinære generalforsamling to revisorer af foreningens "aktive" og "passive" medlemmer uden for bestyrelsen. Herudover vælger generalforsamlingen en revisorsuppleant.

§ 11 – Vedtægtsændringer

 • Vedtægtsændringer kan kun komme til afgørelse på en generalforsamling, når de på gældende forslag i skriftlig form er bragt til medlemmernes kendskab senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Vedtagelse af forslag og ændringsforslag kan kun ske, nå r 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Endvidere kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret ved generalforsamlingen. Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der uanset antallet af fremmødte medlemmer er beslutningsdygtig.

§ 12 – Opløsning

 • Foreningen kan opløses, såfremt der fremsættes forslag herom efter samme regler, som anført i § 11.
 • Vedtagelse om opløsning af foreningen kræver dog, at mindst halvdelen af foreningens "aktive" medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at vedtagelsen sker med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
 • Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, men 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder uanset antallet af fremmødte "aktive" medlemmer.
 • Ved foreningens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål og fordeles så ledes, som besluttet på den sidste generalforsamling.

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen d.
23.09.2001
18.09.2005
04.09.2010
05.09.2020